Informacja o walnym zebraniu 2024

Zarząd ROD im. „Żwirki i Wigury” w Elblągu

ZAPRASZA NA

Walne zebranie sprawozdawcze

Które odbędzie się w dniu 13.04.2024 roku na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „Żwirki i Wigury” w reżimie sanitarnym.

POCZĄTEK OBRAD:

W I terminie godz. 10.00 w II terminie godz. 10.30**.

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości , który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

——————————————————————————————————————————

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wybranie protokolanta.

3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór Komisji mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe).

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r.

8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 rok przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

9. Dyskusja.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

12. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 rok.

13. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2023 roku.

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2023 roku.

16. Projekt planu pracy na 2024 rok.

17. Projekt preliminarzy finansowych na 2024 rok.

18. Ocena preliminarza finansowego przez Komisję rewizyjną na 2024 rok.

19. Dyskusja.

20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

21. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 roku.

22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

23. Uchwalenie planu pracy na 2024 rok.

24. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2024 rok.

25. Sprawy różne.

26. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 10.04.2024 rok oraz 11.04.2024 rok w godz. Od 16.00 do 17.00 w biurze Zarządu ROD im. „Żwirki i Wigury” w Elblągu, ul. Skrzydlata b/n

Skip to content